REGULAMIN

Strona przytulanki-hajoa.pl prowadzona jest przez: hajoa. Joanna Uhlenberg

ul. Skuterowa 1E

03-114 Warszawa

NIP: 823-153-77-73
REGON: 146670204 

SŁOWNICZEK: Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim przytulanki-hajoa.pl dokonają skompletowania i wysłania zamówienia. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 § 1. Warunki realizacji zamówienia Zamówienia można składać: 24 godziny na dobę za pośrednictwem maila: biuro@przytulanki-hajoa.pl. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa, Klient zostanie o tym powiadomiony. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a przytulanki-hajoa.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów Produkty oznaczone jako „na zamówienie” oraz „maskotki z rysunku”, możliwe są do zamówienia tylko drogą mailową pod adresem: biuro@przytulanki-hajoa.pl. Są to produkty, które szyjemy indywidualnie dla danego Klienta, drogą mailową ustalamy szczegóły odnośnie zamówienia oraz przesyłamy wycenę.

§ 3. Formy płatności Zapłaty za zamówienia można dokonać przelewem bankowym na konto, którego numer przesyłany jest wraz z informacją o dokonanym zamówieniu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez przytulanki-hajoa.pl zapłaty za zamówienie.

§ 4. Czas realizacji zamówień Czas realizacji zamówienia jest podawany drogą elketroniczną. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania.

W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia. 

 § 5. Warunki reklamacji Przytulanki-hajoa.pl zobowiązują się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną: biuro@przytulanki-hajoa.pl. Przytulanki-hajoa.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkują się do reklamacji Klienta. Warunki rozpatrzenia reklamacji: 1. Dostarczenie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres: hajoa ul. Skuterowa 1E 03-114 Warszawa  2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – przytulanki-hajoa.pl wymienią Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeślą na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru, Klient ma prawo odstąpić od umowy, a przytulanki-hajoa.pl zwrócą Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny. 3. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez przytulanki-hajoa.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 § 6. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przytulanki-hajoa.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym przytulanki-hajoa.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez przytulanki-hajoa.pl). 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć sklepowi na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu lub jego kopii i niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w dobrym stanie na adres: hajoa ul. Skuterowa 1E 03-114 Warszawa. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy podanego na stronie sklepu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przytulanki-hajoa.pl prześlą Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na adres e-mail podany przez Klienta. 5. Przytulanki-hajoa.pl nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócą Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 6. Przytulanki-hajoa.pl dokonają zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 7. Przytulanki-hajoa.pl zastrzegają sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru wraz z dowodem zakupu. 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 9. MASKOTKI Z RYSUNKU, GRAFIK itp. NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

§ 7. Postanowienia końcowe 1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z przytulanki-hajoa.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność drogą elektroniczną.  2. Przytulanki-hajoa.pl informują, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a przytulanki-hajoa.pl, – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z przytulanki-hajoa.pl umowy, – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a przytulanki-hajoa.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 3. Obecność towarów na stronie przytulanki-hajoa.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest hajoa, ul. Skuterowa 1E, 03-114 Warszawa reprezentowany przez Joannę Uhlenberg
2) kontakt z osobą ds. ochrony danych- biuro@przytulanki-hajoa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia realizacji zamówienia

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu dodanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
Pozdrawiamy,
hajoa